ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1966»

και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966»
AΡ.ΓΕΜΗ 123960729000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Ποδοσφαιρικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1966» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966», καλεί τους Μετόχους της παραπάνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 29η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής Ιωαννίνων, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. για την χρήση 01.07.2016 – 30.06.2017, μαζί με τις εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από την ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 30.06.2017
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση της από 1ης Ιουλίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, την 19η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής Ιωαννίνων.

Γίνεται μνεία ότι η παρουσία ή εκπροσώπηση των μετόχων στη Γενική συνέλευση, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού της εταιρίας

Ιωάννινα, 6 Ιανουαρίου 2018

Για την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ